Usługa turystyczna, impreza turystyczna czy powiązane usługi turystyczne?

Zmiany w prawie turystycznym jakie nastąpiły w połowie 2018 roku, wskutek wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015, spowodowały istotne zmiany w zakresie świadczenia usług turystycznych. W szczególności, przedsiębiorcy mający związek ze świadczeniem usług turystycznych zostali podzieleni na cztery grupy o odmiennych obowiązkach i odpowiedzialnościach prawnych:

  1. organizatorzy turystyki,
  2. przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (tzw. PUNPUT),
  3. agenci turystyczni oraz
  4. dostawcy usług turystycznych.

Każdy przedsiębiorca powinien zatem dokładnie przeanalizować swoją rolę w zakresie faktycznego udzielania świadczeń na rzecz turystyki, aby w pełni zrozumieć do jakiej kategorii przedsiębiorców turystycznych powinien zostać zakwalifikowany oraz jakie obowiązki powinien spełniać. Na uwagę zasługuje, że za niewypełnianie swoich powinności wynikających z przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych grożą kary pieniężne do 50 tysięcy złotych oraz sankcje karne do 3 lat ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Ważną sprawą jest konieczność wpisu do rejestru podmiotu, który wykonuje imprezy turystyczne lub świadczy powiązane usługi turystyczne rozumiane jako połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Pojedyncza usługa turystyczna (np. sam przewóz pasażerów) nie tylko nie stanowi imprezy turystycznej i nie powoduje konieczności rejestracji organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie usług turystycznych (PUNPUT), ale także nie wymaga stosowania innych wymogów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Czym zatem jest usługa turystyczna w świetle przepisów prawa, kiedy stosujemy ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, pod jakimi warunkami przedsiębiorca staje się organizatorem turystyki bądź PUNPUT i obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru przybliżają poniższe tabele.

 Usługą turystyczną jest:Usługą turystyczną nie jest, np.:
1.        przewóz pasażerów,ubezpieczenie
2.        zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,transport pomiędzy hotelem a lotniskiem.

transport bagażu w ramach usługi przewozu pasażerów

3.        wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowychwyżywienie w ramach usługi zakwaterowania
4.        inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. 1-3.  (np. wstęp na koncert; wycieczki z przewodnikiem; karnety narciarskie; wypożyczanie sprzętu sportowego)przewóz pasażerów w ramach wycieczki z przewodnikiem

Źródło: Opracowanie własne Kancelaria Prawna ANSWER

W jakich przypadkach konieczne jest stosowanie dyrektywy unijnej i polskiej ustawy o imprezach turystycznych.

Kiedy podmiot staje się organizatorem turystki/Podmiotem ułatwiającym nabywanie podróżnym usług turystycznych (PUNPUT)

Wyłączenia stosowania dyrektywy unijnej i polskiej ustawy o imprezach turystycznych.

Kiedy podmiot nie staje się organizatorem turystki/ PUNPUT

organizator turystyki = impreza turystyczna

co najmniej dwie różne usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi, lub

jeżeli niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te są:

nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty, lub

oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub

reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna” lub podobnego (np. „all inclusive”), lub

łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych (np. najem jachtu łączony z usługą kapitana/skippera, kucharza/kuka, zaprowiantowania), lub

nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z tym innym przedsiębiorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Następuje połączenie jednej usługi turystycznej z inną usługą turystyczną, jeżeli ta inna usługa lub te inne usługi stanowią mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia, ani nie stanowią istotnego elementu z innych przyczyn lub zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej (np. świadczenie zakwaterowania i odbiór z lotniska – nie prowadzi do powstania imprezy turystycznej).

Następuje oferowanie imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych (np. mogą to być wyjazdy organizowane przez stowarzyszenia dla swoich członków, jeżeli zostały spełnione ww. przesłanki).

 

PUNPUT = powiązane usługi turystyczne

co najmniej dwie różne usługi turystyczne (niestanowiące imprezy turystycznej) zostały połączone na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług;

jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną;

jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Źródło: Opracowanie własne Kancelaria Prawna ANSWER

Aspektów prawnych dotyczących imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych jest wiele, a powyższy artykuł nakreśla jedynie podstawowe zagadnienia, które warto wziąć pod uwagę przy określaniu roli przedsiębiorcy turystycznego. Tylko uważna analiza przepisów omawianej ustawy i ich prawidłowa interpretacja w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego może zapewnić dostosowanie do zgodnego z prawem funkcjonowania na rynku turystycznym.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl