BŁĘDY MEDYCZNE

#1 Recepta na prawo 

Pytanie pierwsze: Czym jest błąd medyczny? 

Błąd medyczny jest rozumiany jako naruszenie przez osobę wykonującą zawód medyczny ustalonych reguł wiedzy medycznej lub przyjętych standardów, prowadzące do powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta albo doprowadzeniu do jego śmierci. 


Błędy medyczne dzielimy na: 

błędy diagnostyczne

czyli np. błędnie rozpoznana choroba. Wadliwa diagnoza może polegać na rozpoznaniu choroby, gdy pacjent jest zdrowy. W odmiennym wariancie, błędem może być nierozpoznanie choroby u pacjenta chorego. Najczęściej spotykany w praktyce błąd diagnostyczny, to rozpoznanie innej choroby niż ta, na którą pacjent choruje bądź nie wykrycie określonego schorzenia

błędy terapeutyczne

czyli nieprawidłowe leczenie. Przykładem błędu terapeutycznego może być zlecenie nieodpowiedniego leku lub dobranie złej dawki, a także np. odmowa hospitalizacji pomimo wskazań do niej. Błędem medycznym może być też decyzja o porodzie siłami natury, mimo że istnieją wskazania do cesarskiego cięcia;

błędy techniczne

czyli błąd związany z niewłaściwym technicznym wykonaniem czynności leczniczej. Może to być zarówno nieprawidłowe obsłużenie urządzenia, jak i skutkujące uduszeniem nieprawidłowe rozdrobnienie tabletki dziecku. 

błędy organizacyjne

związane z nieprawidłowym bądź nieodpowiedzialnym zarządzaniem placówką medyczną, w tym np. brak odpowiednich procedur, nieprawidłowa obsada dyżurów, brak zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń.  

Należy pamiętać, że jako błąd medyczny może kwalifikować się także m.in. naruszenie praw pacjenta. 

Mimo braku definicji legalnej (ustawowej) pojęcia „błąd medyczny”, ustawodawca skonstruował definicję „zdarzenia medycznego”. Warto jednak zasygnalizować, że pojęcie to nie powinno być wykorzystywane we wszystkich rodzajach postępowań z udziałem pacjenta, bowiem jest ono zastrzeżone do postępowań przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia lub zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do: zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. W postępowaniach tych dowodzi się bowiem, że postępowanie personelu medycznego było niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Szerzej o nich w kolejnych publikacjach.

Przed nami pytanie numer dwa: Jakie są konsekwencje błędu medycznego? 

Błąd medyczny może skutkować roszczeniem cywilnoprawnym lub zarzutami postawionymi w postępowaniu karnym. Ofiara błędu medycznego lub jego rodzina może domagać się zapłaty od sprawcy błędu, podmiotu leczniczego (np. szpitala) lub od ich ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej. 

Naprawienie szkody (czy krzywdy) następować może poprzez zadośćuczynienie, odszkodowanie lub płacenie renty. Sprawca może też ponieść odpowiedzialność karną za błąd medyczny i jego skutki, w tym zapłacić grzywnę i nawiązkę na rzecz poszkodowanego lub członków jego rodziny.

Określenie kwoty roszczenia i jego egzekucja może nastąpić na podstawie wyroku sądu cywilnego lub karnego, ale też może być wynikiem ugody stron. Ugodę taką może zawrzeć zarówno osoba, wobec której kierowane jest roszczenie, jak i podmiot leczniczy, w którym osoba ta świadczy swoje usługi. Na uwagę zasługuje, że jeśli podmiot leczniczy (np. Szpital) zawrze ugodę z pacjentem uznając odpowiedzialność osoby tam zatrudnionej, ale ugodę taką zawrze bez zgody tej osoby, to nie oznacza, że z tytułu rozliczenia spłaty ugody będzie mógł automatycznie oczekiwać zwrotu od osoby, której odpowiedzialność uznał. 

Błąd medyczny może być także przedmiotem postępowania dyscyplinarnego przed sądem zawodowym, który może zawiesić lub pozbawić prawa wykonywania zawodu. 

I pytanie numer trzy: Co musi udowodnić pacjent, aby wygrać proces o błąd medyczny? 

Należy pamiętać, że pacjent bądź – w razie jego śmierci – rodzina, będzie musiał w postępowaniu cywilnym wykazać, że z winy członka personelu medycznego doszło do wyrządzenia szkody określonych rozmiarów.  

Warunkiem stwierdzenia błędu medycznego w postępowaniu karnym jest wykazanie: winy, ujemnego skutku (np. spowodowanie śmierci lub narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia) oraz związku przyczynowego (szkoda pacjenta powstała na skutek błędu lekarskiego). 

Wszystko powyższe wymaga udowodnienia. Niezbędna do tego jest dokumentacja medyczna. Na jej podstawie, a także w oparciu o zeznania świadków i stron ustala się przebieg leczenia. Kluczowa jest jednak opinia biegłego, który stwierdzi lub zaprzeczy wystąpieniu błędu oraz określi jego ewentualne następstwa. 

O kluczowych czynnikach sukcesu w obronie przed roszczeniami lub zarzutami kierowanymi przeciwko osobom wykonującym zawody medyczne szerzej w kolejnych wpisach!

Czytaj nasz blog https://answer.com.pl/category/recepta-na-prawo/
Słuchaj https://open.spotify.com/user/31eyh2bj565c4kpriopnfkksjwwasi=2IbxJczMQi2ie5y9cFSgqA
Subskrybuj https://www.youtube.com/watchv=acUwTDSdwdQ&list=U7I7nBW6RhFs1nnffybyKww

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl

Biuro Warszawa
Carpathia Office House
Zajęcza 15
00-351 Warszawa