PUŁPAPKI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odtwórz wideo

"Zarówno osoba upoważniona lub przedstawiciel ustawowy zachowają prawo dostępu do dokumentacji medycznej także po śmierci pacjenta, jeśli takie uprawnienie posiadali w chwili zgonu. "

Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta powinna zostać udostępniona także osobie bliskiej, o ile za życia pacjent nie sprzeciwił się temu udostępnieniu lub sprzeciwia się temu inna osoba bliska.

OSOBY UPRAWNIONE DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

 • pacjent
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic, opiekun, kurator) lub osoba upoważniona przez pacjenta
 • osoba bliska (jeśli pacjent zmarł), chyba że:
  1. sprzeciwił się temu pacjent
  2. sprzeciwi się temu inna osoba bliska

osoba bliska – małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazaną przez pacjenta.

Nawet jeśli pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Dlatego osobie, która będzie legitymowała się stosownym orzeczeniem sądu, mimo braku zgód pacjenta należy udostępnić dokumentację medyczną pacjenta.

 

Poza pacjentem, jego przedstawicielami i rodziną dostęp do dokumentacji medycznej mogą mieć także inne podmioty. Przy czym, zakres żądanych danych i zasady ich udostępniania mogą sią różnić w zależności od tego z jakim podmiotem mamy do czynienia. Przygotowaliśmy krótką i praktyczną ściągę dotyczącą tego, komu i na jakich zasadach można dokumentację medyczną udostępniać.

DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ UDOSTĘPNIA SIĘ:

(1) z zachowaniem jej: 

 1. integralności
 2. poufności
 3. autentyczności

 

(2) bez zbędnej zwłoki.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

DOKUMENTACJA JEST UDOSTĘPNIANA

 1. do wglądu z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 5. na informatycznym nośniku danych

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • na informatycznym nośniku danych; lub
 • poprzez przesłanie skanów dokumentacji papierowej.

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej powinny być wyraźnie określone w stosownej procedurze, która powinna obowiązywać w danej placówce medycznej. Warto posiadać taki dokument, ponieważ wgląd do niego mogą zażądać organy regulacyjne albo Rzecznik Praw Pacjenta. Dlatego proponujemy zatroszczyć się o taki dokument, aby nie spotkać się z zarzutem nieprzestrzegania praw pacjentów.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl