ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA BŁĄD MEDYCZNY

#4 Recepta na prawo 

Zasady odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny na gruncie przepisów prawa pracy będą takie same jak zasady stosowane względem każdego innego pracownika za działania naruszające ustaloną organizację i porządek w procesie pracy oraz zasad BHP, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych.  

Pierwszy rodzaj odpowiedzialności pracowniczej to odpowiedzialność materialna.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

Mamy z nią do czynienia w sytuacji, gdy zakład leczniczy, który zatrudnia pracownika poniesie szkodę w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez lekarza jego obowiązków. Klasycznym przykładem tego rodzaju sytuacji jest nieprawidłowo wykonane badanie, zabieg lub operacja, na skutek której pacjent wystąpi z roszczeniem wobec szpitala. W razie stwierdzenia, że szkoda pacjenta powstała z winy zatrudnionego lekarza, zakład leczniczy jako pracodawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wobec pacjenta. Następnie zakład będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od lekarza, który zawinił. Co istotne, jeżeli lekarz doprowadził do szkody pacjenta w sposób nieumyślny, jego odpowiedzialność będzie ograniczona, a jego pracodawca będzie uprawniony do tzw. świadczenia regresowego, czyli zwrotu należności wypłaconej pacjentowi wyłącznie do wysokości 3-mieięcznego wynagrodzenia lekarza z dnia wyrządzenia szkody.  

Co istotne, pracownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną w związku z czynnościami pracowniczymi, które należą do zakresu obowiązków pracownika. Oznacza to, że jeżeli pielęgniarka podejmie próbę odbioru porodu z uwagi na nieobecność czy niedostępność lekarza w szpitalu, a w trakcie porodu dojdzie do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, pielęgniarka nie będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ do jej obowiązków nie należy odbieranie porodu. Podobnie okulista, który udzieli pomocy poparzonej osobie z uwagi na konieczność niezwłocznej reakcji i pod nieobecność dermatologa również nie będzie mógł odpowiadać za ewentualną szkodę pacjenta, jeżeli tego rodzaju działania nie wchodzą w zakres pracowniczych obowiązków okulisty. Odpowiedzialność odszkodowawcza w przywołanych sytuacjach będzie obciążać placówkę medyczną, w której wystąpiły braki kadrowe lub błędy organizacyjne.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA

Wyróżniamy trzy rodzaje kar porządkowych: upomnienie, naganę oraz karę pieniężną. Pierwsze dwie kary, a więc upomnienie oraz naganę pracodawca może zastosować w sytuacji nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także w razie naruszenia zasad potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Przykładowo, lekarz, który notorycznie zaniedbuje obowiązek odręcznego podpisywania się na liście obecności, albo który wbrew poleceniu pracodawcy nie uzupełnia dni swojej nieobecności w kalendarzu, musi liczyć się z możliwością otrzymania upomnienia bądź nagany. Przyjmuje się, że nagana udzielana jest pracownikowi w razie poważniejszych naruszeń, które są szczególnie uciążliwe dla pracodawcy.  

W przypadku naruszenia przepisów BHP lub przeciwpożarowych, ale także w razie nieusprawiedliwionego opuszczenia pracy bądź stawienia się w pracy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, pracodawca może ukarać pracownika karą pieniężną. Wysokość takiej kary za jedno przewinienie nie może przekraczać wysokości dziennego wynagrodzenia pracownika, a suma kar w danym miesiącu – 10% wynagrodzenia miesięcznego.  

Przede wszystkim, przed zastosowaniem kary porządkowej, pracodawca powinien wysłuchać pracownika i dać mu możliwość odniesienia się do postawionych zarzutów. Dodatkowo, kara nie może być zastosowana później niż 3 miesiące od zdarzenia, którego dotyczy, i jednocześnie 2 tygodnie od daty, w której pracodawca dowiedział się o tym zdarzeniu. Pracodawca powinien również poinformować pracownika o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec zastosowania kary porządkowej.  

Ukaranie pracownika karą porządkową może nieść za sobą poważne konsekwencje. Pracownik powinien pamiętać, że każda nałożona na niego kara porządkowa może zostać w przyszłości wskazana jako przyczyna wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Z drugiej strony pracodawca powinien pamiętać, że jeżeli któryś z lekarzy popełnił błąd i wyrządził szkodę pacjentowi, a pacjent wystąpi o odszkodowanie, kara porządkowa, nałożona za dane przewinienie na lekarza będzie potwierdzała, że doszło do określonej nieprawidłowości, a tym samym podmiot leczniczy utrudni sobie w istotnym stopniu obronę w sporze z pacjentem.  

Czytaj nasz blog https://answer.com.pl/category/recepta-na-prawo/
Słuchaj https://open.spotify.com/user/31eyh2bj565c4kpriopnfkksjwwasi=2IbxJczMQi2ie5y9cFSgqA
Subskrybuj https://www.youtube.com/watchv=acUwTDSdwdQ&list=U7I7nBW6RhFs1nnffybyKww

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl