Jak można reklamować zakłady wzajemne

Reklama zakładów wzajemnych polega na publicznej prezentacji zakładów, rozdawaniu rekwizytów z nimi związanych, wręczanie/sprzedaż dowodów uczestnictwa, żetonów w miejscach publicznych, publiczne zachęcanie do wstępu do punktów przyjmowania zakładów, publiczne rozpowszechnianie znaku towarowego, nazw i symboli graficznych organizatora zakładów (lub podobnych).

Co do zasady zabrania się reklamowania gier hazardowych, dopuszcza się jednak reklamę zakładów wzajemnych pod pewnymi warunkami:

 1. Nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;
 2. Nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
 3. Nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
 4. Nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;
 5. Nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
 6. Nie wywołuje skojarzeń z:
 • atrakcyjnością seksualną,
 • relaksem lub wypoczynkiem,
 • nauką lub pracą,
 • sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

Reklama zakładów wzajemnych powinna zawierać komunikat o konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych, ryzyku związanym z hazardem, posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

 • Dopuszcza się informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną niezwiązaną z hazardem;
 • Sponsorowanie wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub inne oznaczenia indywidualizującego sponsora;
 • Ograniczenia dotyczą również agencji reklamowych!
 • Ograniczenia nie mają zastosowania do promocji wewnątrz punktu przyjmowania zakładów wzajemnych i oznaczenia nazwą (logo) tego punktu!

Reklama zakładów wzajemnych w telewizji i radio

Reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona w telewizji, radio, kinie i teatrze między godziną 600 a 2200; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej.

Zakazuje się reklam zakładów wzajemnych:

 • nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług;
 • zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług;
 • wykorzystujących zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach;
 • w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach;
 • oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość.

Przekaz handlowy nie może[*1]:

 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
 • sprzyjać zachowaniu zagrażającemu zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

Reklama zakładów wzajemnych w prasie

 • Reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
 • Reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona na okładkach dzienników i czasopism.

Sponsorowanie

Sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego[*2].

 • Widz powinien zostać wyraźnie poinformowany o sponsorowaniu audycji poprzez tzw. wskazanie sponsora: na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia audycji.
 • Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego.
 • Wskazanie sponsora i żaden element tego wskazania nie może bezpośrednio zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne do nich odniesienie.
 • Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy, firmy, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność, widoku towaru albo usługi, których reklama jest zakazana.
 • Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność i niezależność redakcyjną nadawcy.
 • Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej.

Przydatne akty prawne

– ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
– ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji,
– ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
– rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 roku w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów,
– dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 1989 roku.

 

[*1] art. 16 b ustawy o radiofonii i telewizji.
[*2] art. 4 pkt 18 ustawy o radiofonii i telewizji; por. art. 1 pkt. k dyrektywy nr 89/552/EWG.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl