BŁĄD MEDYCZNY JAKO PRZESTĘPSTWO NARAŻENIA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Odtwórz wideo

"Lekarz lub inne osoby wchodzące w skład personelu medycznego są gwarantami bezpieczeństwa pacjenta, w takim zakresie w jakim ciąży na nich obowiązek opieki nad danym pacjentem. Innym przykładem gwaranta bezpieczeństwa jest choćby rodzic w stosunku do swojego dziecka. "

Narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo to jedno z najbardziej typowych przestępstw, w związku z którym członkowie personelu medycznego mogą ponosić odpowiedzialność karną. Przestępstwo to zostało opisane w art. 160 kodeksu karnego, a najczęstszą podstawą do jego stosowania wobec przedstawicieli służby zdrowia jest paragraf drugi odnoszący się do ich roli jako gwarantów bezpieczeństwa pacjenta. 

Gwarant popełnia przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo, nie tylko wówczas, jeśli spowoduje sytuację, w której podopieczny nagle znajdzie się w położeniu grożącym mu bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia (np. pielęgniarka poda pacjentowi zupełnie niewskazaną dawkę leku lub lekarz zostawi ciało obce wewnątrz pacjenta i zakończy operację), ale również w sytuacji, gdy to zagrożenie już istnieje, a gwarant nie uchyli, nie cofnie, nie zatrzyma lub nie zmniejszy poziomu tego niebezpieczeństwa (np. nie poda wymaganego leku, nie przeprowadzi wymaganego badania lub nie wykona cesarskiego cięcia we właściwym czasie).

PRZESŁANKI, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ABY DOSZŁO DO STWIERDZENIA PRZESTĘPSTWA Z ART. 160 § 2 K.K.

  • musi wystąpić narażenie na niebezpieczeństwo pacjenta
  • owo narażenie może powstać na jeden z trzech sposobów: poprzez sprowadzenie zagrożenia lub jego znaczące zwiększenie, ale także poprzez niespowodowanie jego ustąpienia albo zmniejszenia. W ostatnim z przypadków sprawcą przestępstwa jest ten, kto nie uchylił niebezpieczeństwa wobec pacjenta, nad którym sprawował opiekę
  • niebezpieczeństwo musi dotyczyć utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta
  • niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie

Kara jaka grozi lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym czy dyspozytorom medycznym z tytułu narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo to: pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Gwarant może dopuścić się przestępstwa zarówno poprzez działanie, jak i poprzez zaniechanie wykonania koniecznego działania. Co więcej, przestępstwo jest dokonane z chwilą narażenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie doznała żadnej krzywdy.

NAJCZĘSTSZE ZARZUTY W SPRAWACH O NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO, DOTYCZĄ:

  • zwlekania z przeprowadzeniem koniecznej operacji, nieprawidłowej procedury postępowania medycznego związanej z przygotowaniem lub przeprowadzeniem operacji, brak kontroli pola operacyjnego lub pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, brak odpowiedniego nadzoru nad pacjentem po zabiegu
  • niewłaściwego zdiagnozowania pacjenta lub nieskierowania go do szpitala, braku przeprowadzenia pełnej diagnostyki, adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta (najczęściej chodzi o niewykonanie tomografii komputerowej głowy, ultrasonografii lub elektrokardiografii), wydania nieprawidłowych zaleceń, zbyt wczesnego odesłania pacjenta do domu; szczególne miejsce mają tu przypadki niewykrycia określonego schorzenia mimo wykonywanych badań (np. nie wykrycie tętniaka)
  • nieprawidłowego leczenie pacjenta

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl